Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności Sklepu internetowego (platformy zakupowej B2B) b2b.tommycafe.biz - osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 
$1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego (którzy nie dokonują Zamówienia) zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu tommycafe.biz(np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, usługa newsletter, formularze kontaktowe itp.) jest Tommy Cafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie (43-430), ul. Budowlanych 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791662, o kapitale zakładowym w wys. 5 000,00 zł, NIP: 5482725542, REGON: 383673512, (zwana dalej „TOMMY CAFE”). Kontakt z TOMMY CAFE możliwy jest listownie na podany wyżej adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@tommycafe.pl.
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu realizacji procesu zakupowego(np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.) jest Tommy Cafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie (43-430), ul. Budowlanych 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791662, o kapitale zakładowym w wys. 5 000,00 zł, NIP: 5482725542, REGON: 383673512, (zwana dalej „TOMMY CAFE”). Kontakt z TOMMY CAFE możliwy jest listownie na podany wyżej adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: jonkowski@tommycafe.pl.
$2
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
 
 1. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lubpoprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi może być nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu internetowego, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane przetwarzane są przez TOMMY CAFE odrębnie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych:
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych w Sklepie,
 • Realizacja procesu zakupowego i obsługa Twoich zamówień, w tym identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz,
 • rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji w tym realizację obowiązków wynikających z tytułu rękojmi za wady w celu obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji iudzielania na nią odpowiedzi oraz w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe w związku z reklamacją i rękojmią,
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
 • Przesyłanie newslettera,
 • prowadzenia działań marketingowych (remarketingowych), w tym reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych niedostosowanych do preferencji Klienta,
 • Promowanie marki TOMMY CAFE w mediach społecznościowych,
 • prowadzenie analiz aktywności Klientów Sklepu, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez TOMMY CAFE stosowanych rozwiązań w Sklepie internetowym.
 1. Przekazane TOMMY CAFE dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
  • Wykonanie umowyo świadczenie usług drogą elektroniczną lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed zawarciem tejże umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Ciążący na nasobowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie np. w zakresie otrzymywania informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych wcelu:
   1. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   2. prowadzenia marketingu bezpośredniego,działań marketingowych (remarketingowych), w tym reklamy kontekstowej
   3. przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie,
   4. badaniasatysfakcji klientów,
   5. zapewnianiamożliwość skontaktowania się z Tobą przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
   6. kierowania do Ciebie newslettera lub innej formy marketingu bezpośredniego, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową.
   7. informowania użytkowników o aktywności TOMMY CAFEi promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów za pośrednictwem profili Sklepu prowadzone w mediach społecznościowych ( in. Facebook, YouTube, Instagram).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia i realizacji Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są podawane:
  • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
  • brak możliwości korzystania z usług Sklepu;
  • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie;
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie;
  • brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wkażdej chwili można wycofać, wysyłając wiadomość na adres mailowy inspektor@tommycafe.pl. W wiadomości wystarczy podać adres mailowy, na który zarejestrowano konto oraz oświadczyć wolę wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newslettera nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że świadczenie tejże usługi może być niemożliwe. Podobnie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może wpłynąć na możliwość świadczenia usługi newslettera.
 4. TOMMY CAFE nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależnośćdo związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
$3     
PROF
ILOWANIE

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu,TOMMY CAFE może automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów, a także na wysyłce newslettera, o ile wyrażona została stosowna zgoda na jego otrzymywanie.
 2. Profilowanie, którego dokonujemy,nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
 
 
$4
OKRES PRZETWARZANIA
 
 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, cofnięcie przez Ciebie zgody pozostaje bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię
$5
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. TOMMY CAFE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Przetwarzając Twoje dane osobowe TOMMY CAFEstosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 
 
$6
TWOJE UPRAWNIENIA

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania:
  • dostępu do Twoich danych osobowych
  • sprostowaniaTwoich danych osobowych
  • usunięciaTwoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzaniaTwoich danych osobowych
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danychz zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Maszprawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpoś W takim wypadku TOMMY CAFE przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń TOMMY CAFE.
 3. Jeśli chcesz skorzystać zeswoich praw wskazanych w niniejszym paragrafie skontaktuj się z nami drogą pocztową na adres: Budowlanych 8, 43-430 Skoczów lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: m.jonkowski@tommycafe.plJeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
$7
CIASTECZKA

 1. Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
      2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
      3.W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu
     4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocyTwojej przeglądarki.
     5.Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

$8
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 1. Korzystamy z usług następujących podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje danew związku z korzystaniem z zasobów Sklepu oraz realizacji zakupów:
 • podmiot świadczący usługi księgowe
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • podmioty zapewniające usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający skrzynkę poczty elektronicznej i usługi chmurowe
 • portale społecznościowe*
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot ułatwiający lub zapewniający obsługę klienta
 • podmiot zapewniający usługi telekomunikacyjne
 • podmiot zapewniający powiadomienia push
 • dostawca płatności
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 • podmiot zapewniający komunikator w Sklepie
 • podmiot zbierający opinie klientów o Sklepie i produktach
 • inni klienci Sklepu – w odniesieniu do Twoich danych publikowanych w związku z dodaniem komentarza w Sklepie
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych
 1. W związku z przekazywaniemdanych podmiotom wskazanym w ust. 1, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
$9
INFORMACJA HANDLOWA

 1. TOMMY CAFEzastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących jego działalności oraz działalności jego partnerów i kontrahentów. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na newsletter, na korzystanie przez Ciebie z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.
 2. Możeszw każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji” lub wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej: inspektor@tommycafe.pl.
$10
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: m.jonkowski@tommycafe.pl.
 
© SolEx B2B